BEDRIFTER OG NÆRINGSEIENDOM

Verdianalyse bedrifter og næringseiendom

BEDRIFTER OG NÆRINGSEIENDOM

Hva er verdien av din bedrift?

Fremtidig inntjening samt rentenivå og risiko er grunnlaget for verdivurdering av finansielle eiendeler og virksomheter. Alle verdivurderinger er derfor i en viss grad basert på skjønn. Desto viktigere er det å være godt forberedt til forhandlinger som omfatter verdien av bedrifter og næringseiendom.

En verdianalyse uttrykker antatt markedsverdi på et gitt tidspunkt. Den omfatter en gjennomgang av virksomhetens historie, bl.a. vekst og lønnsomhet og en analyse av markedsforhold og -muligheter, konkurransesituasjon, strategi og utviklingspotensial. Materielle og immaterielle eiendeler og avtaler, rettigheter og forpliktelser vurderes også.

Bedrifter

Periodisk verdivurdering bedrift

Styre, ledelse og ansatte jobber med verdiskapning, men har likevel ikke noen systematisk vurdering av bedriftenes markedsverdi. Verdivurderinger blir først et tema når det for eksempel skal argumenteres for lavest mulig grunnlag for eiendomsskatt eller høyest mulig verdi ved salg eller fusjon.

Det er uheldig at verdivurderinger bare utføres når det er absolutt nødvendig. Mange små og mellomstore bedrifter kunne ha glede av å sette periodiske verdianalyser på dagsorden. Det vil da bli fokusert mer på hvilke faktorer som påvirker verdien og på mulige strategiske valg og enkelttiltak for å øke denne.

Nye eiere

Det er stor aktivitet i markedet for kjøp og salg av ikke børsnoterte bedrifter. Industrielle kjøpere vil oppnå lønnsomhet gjennom synergieffekter med egen virksomhet, men investeringens avkastning vil alltid være betinget av et ”godt kjøp”. Finansielle investorer vil også gjøre ”gode kjøp” og vil iversette tiltak for verdiøkning før et videresalg.

Styret og ledelsen må kjenne verdipotensialet og realisere det meste av dette for sine nåværende eiere, enten gjennom egen utvikling av bedriften eller ved salg til riktig pris. En verdianalyse er et godt utgangspunkt for en slik prosess.

Verdikalkulator

Hva er verdien av din virksomhet? – Prøv vår verdikalkulator!

Næringseiendom

Eiendommens fremtidige inntektsstrøm er avhengig av beliggenhet, tilstand, løpende kontrakter og antatt utvikling i leiemarkedet. Eiendommens salgsverdi bestemmes av antatt inntektsstrøm, driftskostnader og rentenivå samt usikkerhet i prognosene.

Verdi Analyse vurderer alle typer næringseiendommer, som kjøpesentre, forretningsbygg, kontor-, industri- og lagereiendommer. Markedsverdien av eiendommer bygget for spesielle formål, som hoteller og skreddersydde industrianlegg vil på lengre sikt være betinget av hvilken avkastning det er mulig å oppnå ved bruk eiendommene for disse formålene.