VERDIKALKULATOR

Beregn verdien av din virksomhet

En bedrifts markedsverdi kan ikke beregnes skjematisk. Det er nødvendig med analyse av regnskaper og budsjetter/planer og vurdering av en rekke markedsmessige og tekniske forhold for å kunne vurdere forutsetninger for fremtidig verdiskapning.

Men inntektsprognoser, rentenivå, vekst og risiko vil uansett være helt sentrale faktorer i slike vurderinger. I verdikalkulatoren kan du se hvordan verdien av din virksomhet varierer når du endrer disse sentrale faktorene.

Verdien av virksomheten er ikke det samme som verdien av bedriften. Bedriftens verdi omfatter i tillegg alle eiendeler og forpliktelser utover de varige driftsmidler som anvendes i virksomheten. Det må også korrigeres for latent skatt.

Q1. Normalt årlig driftsresultat, etter avskrivninger (kroner)
Q2. Normalt gjennomsnittlig nivå; lagerbeholdning (kroner)
Q3. Normalt gjennomsnittlig nivå kundefordringer (kroner)
Q4. Normalt gjennomsnittlig nivå leverandørgjeld (kroner)
Q5. Kassekredittrente (%)
Q6. Effektiv rente 10 års statsobligasjon (risikofri rente)
Q7. Forretningsmessig risikotillegg (%) Eksempel: LAV (5,0) – HØY (30,0)
Q8. Fremtidig årlig inflasjon (%)
Q9. Antatt årlig vekst i driftsresultat etter avskrivning (%), utover inflasjon